Er nad yw’r cyfleoedd hyfforddi hyn yn cael eu cefnogi na’u cymeradwyo gan Awdurdod Lleol Abertawe, gallant roi rhai opsiynau posibl i’r rhai sy’n dymuno datblygu eu dysgu proffesiynol yn y meysydd hyn.

Digwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi
Rho olau a daw pobl o hyd i’r ffordd

Diwrnodau Iechyd y DU 2023

Mawrth

1af Hunananafu Diwrnod Ymwybyddiaeth o Hunan-niweidio

3ydd Diwrnod Clyw y Byd

8fed Diwrnod Rhyngwladol y Merched a Diwrnod Cenedlaethol Dim Smygu

9fed Diwrnod Arennau’r Byd

15fed Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc

16eg Diwrnod Mynediad i’r Anabl

17eg Diwrnod Cwsg y Byd a Diwrnod Comic Relief

20fed Diwrnod Iechyd y Geg y Byd a Diwrnod Rhyngwladol Hapusrwydd

21ain Diwrnod Syndrom Down y Byd

21ain Diwrnod Rhyngwladol Dileu Gwahaniaethu

22ain Diwrnod Dŵr y Byd

23ain Diwrnod Myfyrio Cenedlaethol

23ain Diwrnod Sgipio Rhyngwladol

25ain Diwrnod Ymwybyddiaeth o Anhwylder Niwrolegol Gweithredol

26ain Diwrnod Porffor

27ain Ar eich Traed Brydain

31ain Diwrnod Rhyngwladol Gwelededd Trawsryweddol

31ain Diwrnod Gwisgo Het

1af – 31ain Mis Cerdded Dros Ganser

1af – 31ain Mis Ymwybyddiaeth o Diwmor yr Ymennydd

1af – 31ain Apêl Fawr Cennin Pedr Marie Curie

1af – 31ain Mis Ymwybyddiaeth o Endometriosis

1af – 31ain Mis Ymwybyddiaeth o Ganser yr Ofari

1af – 31ain Mis Cenedlaethol Achub eich Golwg

1af – 31ain Mis Ymwybyddiaeth o Anableddau Datblygiadol

1af – 31ain Milltiroedd ym mis Mawrth ar gyfer MIND 2023

3ydd – 9fed Wythnos Ymwybyddiaeth o Endometriosis

6ed – 12fed Wythnos Cultivation Street

6ed – 12fed Wythnos Dim Rhagor 2023 Ymwybyddiaeth yn erbyn Cam-drin Domestig

12fed – 18fed Wythnos Glawcoma’r Byd

13eg – 19eg Wythnos Maeth a Hydradiad

21 Mawrth – 1 Ebrill Stroliwch a Roliwch 2023 The Big Pedal yn flaenorol

28 Mawrth – 3 Ebrill. Wythnos Derbyn Awtistiaeth y Byd

Ebrill

1af Diwrnod Cerdded i’r Gwaith

2il Diwrnod Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth a Diwrnod Llyfrau Plant Rhyngwladol

7fed Diwrnod Iechyd y Byd.

10fed Diwrnod Cenedlaethol Brodyr a Chwiorydd

11eg Diwrnod Clefyd Parkinson y Byd a Diwrnod Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes

15fed Diwrnod Rhyngwladol Micro-wirfoddoli

16eg Diwrnod Llais y Byd

17eg Diwrnod Haemoffilia’r Byd

22ain Diwrnod y Fam Ddaear

23ain Noson Lyfrau’r Byd

24ain Diwrnod Sgrechian

25ain Diwrnod Malaria’r Byd

26ain Diwrnod Zebra’s Beep Beep! elusen diogelwch ffyrdd Brake

25ain Diwrnod Diogelwch ac Iechyd yn y Gwaith y Byd

29ain Diwrnod Rhyngwladol Dawns

1af – 30ain Mis Ymwybyddiaeth o Straen

1af – 30ain Mis Awtistiaeth y Byd

1af – 30ain Mis Ymwybyddiaeth o Ganser y Coluddyn

1af – 30ain Mis Ymwybyddiaeth o IBS

1af – 30ain Ymgyrch ‘Step Up For 30’ Bowel Cancer UK

3ydd – 9fed Wythnos Gerddi Cymunedol

10fed – 16eg Wythnos Ymwybyddiaeth o Glefyd Parkinson

20fed – 26ain – Wythnos Ymwybyddiaeth o Alergeddau

24ain – 30ain – Wythnos Ymwybyddiaeth o MS

24fed – 30ain Wythnos Imiwneiddiad y Byd.

  

Hyfforddiant Awdurdod Lleol

Hyfforddiant/Gweithdai posibl

Rheoli Straen

Rheoli Pryder ac Iselder

Gwella Hunan-barch a Gwydnwch

Sut mae Meddyliau, Teimladau, Credoau ac Ofnau yn Helpu ac yn Rhwystro

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cysylltwch â – [email protected] i drafod eich anghenion/dewisiadau

Hyfforddiant pwrpasol

Gellir trefnu hyfforddiant pwrpasol i ddiwallu anghenion lles staff a lleoliad eich ysgol eich hun trwy gysylltu ag Ymgynghorydd Rheoli Straen a Chynghorydd ar gyfer staff ysgol yn Abertawe – Ieuan Williams ([email protected])

Hyfforddiant Allanol

Hyfforddiant ar-lein achrededig DPP. Codir tâl ar sail nifer y staff.

Hyfforddiant ar-lein mewn ‘cymorth cyntaf’ emosiynol ac ymddygiadol a sgiliau therapiwtig hanfodol i bawb sy’n ymwneud â lles meddwl a gofal plant a phobl ifanc, oedolion a phobl hŷn yn y DU.

Hyfforddiant iechyd meddwl i staff ysgol o place2be.org.uk

Hyfforddiant CBT ar-lein gan (centreofexcellence.com)

Amrywiaeth o hyfforddiant ar gael i gefnogi iechyd meddwl positif

Yn ôl i dop y tudalen