Adnoddau Cymorth

Gall dod o hyd i amser i ofalu amdanoch eich hun fod yn heriol i lawer ohonom yn ein bywydau prysur o ddydd i ddydd.  Fodd bynnag, mae’n rhan hanfodol o’n lles ein hunain ac yn ei dro, yn ein galluogi ni i gefnogi’r rhai o’n cwmpas. Drwy glicio ar y delweddau isod cewch eich cyfeirio at adnoddau a allai fod o gymorth i chi.

Adnoddau Cymorth

Gwasanaeth Rheoli Straen a Chwnsela

Taflen i esbonio am Wasanaeth Rheoli Straen a Chwnsela.

Sut i fod yn hapus

Canllaw ar gyfer athrawon (ac eraill)

Adnoddau Cymorth
Adnoddau Cymorth

Podlediadau ‘Happiful’

Mae eiriolwyr iechyd meddwl yn rhannu’r angerdd sy’n llywio eu bywydau, yn ogystal â meddyliau am eu hiechyd meddwl eu hunain ym mhodlediad ‘Happiful and Counseling Directory.’

Byddwch yn dawel eich meddwl, hapus ac yn  hunan hyderus.

Mae Chloe Brotheridge yn gwybod sut brofiad yw gor-feddwl yn barhaus, teimlo’n nerfus am bethau bob dydd a gadael i ddiffyg hyder eich dal yn ôl rhag bod yn chi’ch hun. Mae byw gyda phryder a hunanhyder isel yn rhwystredig ar y gwaethaf, ac yn hunllef byw ar y gorau.

Adnoddau Cymorth
Adnoddau Cymorth

Gwersi mewn gwytnwch: ennill eich streipiau

Adnoddau cymorth i athrawon ar gyfer datblygu gwytnwch gan Dr Emma Kell, awdur ‘How to survive in teaching’.

Cael trafferth canolbwyntio?

Rhowch gynnig ar y dechneg anadlu hon i helpu i glirio meddyliau niwlog, a’ch rhoi ar ben ffordd eto.

Adnoddau Cymorth
Adnoddau Cymorth

Moment ystyriol

Weithiau gellir dod o hyd i feddwlgarwch yn y mannau mwyaf annisgwyl – ond beth am olchi dwylo? Mae ‘Happiful’ yn archwilio pum ffordd y gallwch chi droi’r ddefod hylan hon yn foment ystyriol.

Dangos diolchgarwch

Mae gan y pethau mawr a bach yn ein bywydau’r pŵer i drawsnewid ein cyflwr meddwl a lles. Mae ‘Life Coach’ yn edrych ar sut mae dangos diolchgarwch o fudd i chi ac yn rhannu rhai o’u hoff ffyrdd y gallwch chi ddechrau ymgorffori arferion teimlo’n dda yn eich trefn ddyddiol.

Adnoddau Cymorth
Adnoddau Cymorth

Ymdrochi yn y goedwig

Arferiad o ymgolli yn hollol mewn natur, ac y mae iddo fanteision ffrwythlon. Yma, gyda chymorth canllaw therapi coedwig ardystiedig, mae ‘Happiful’ yn datgelu’r ffyrdd y gall archwilio’r awyr agored gefnogi ein llesiant.

Yn ôl i dop y tudalen

Adnoddau Cymorth