Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn derm a ddefnyddir ar gyfer pobl y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnynt gyda’u dysgu. Mae’n golygu y gallai rhai pobl ei chael ychydig yn anoddach deall pethau, neu ddysgu pynciau newydd o gymharu â phobl eraill, neu efallai y bydd angen dull neu arddull addysgu gwahanol arnynt.

Gall ysgolion helpu trwy wneud yn siwr bod plant yn cael yr help sydd ei angen arnynt fel y gallant ddysgu. Gall yr ysgol ddechrau gydag addasiadau rhesymol, gan ddefnyddio gwahanol fathau o strategaethau, offer, neu raglenni arbennig i wneud gweithgareddau dysgu a chymdeithasol yn haws i’r plant.

Er enghraifft, gallai’r ysgol ddefnyddio mwy o gymhorthion gweledol neu gynnig gweithio mewn grwpiau llai.

Mae yna hefyd sefydliadau eraill yng Nghymru a all gynorthwyo rhieni plant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Er enghraifft, mae SNAP Cymru yn cefnogi rhieni a gofalwyr plant ag ADY. Maent yn rhoi cyngor ac arweiniad ar y ffordd orau o gefnogi taith ddysgu’r plentyn.

Mae sefydliad arall, Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru, yn helpu plant ar y sbectrwm trwy ddarparu gwybodaeth ac adnoddau i ysgolion a theuluoedd.

Nod yr awdurdod lleol, ysgolion a sefydliadau yw gweithio gyda rhieni i wneud yn siwr bod pob plentyn yn cael y cymorth cywir sydd ei angen arnynt i lwyddo a bod yn hapus yn eu haddysg.